Y
خانه مطالب چراغهای پارکی سوتارا

چراغهای پارکی سوتارا

چراغهای پارکی سوتارا

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغ های پارکی سوتارا به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های پارکی سوتارا  را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد