Y
خانه مطالب قیمت چراغهای پارکی پایه کوتاه

قیمت چراغهای پارکی پایه کوتاه

قیمت چراغهای پارکی پایه کوتاه

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغ های پارکی پایه کوتاه به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های پارکی پایه کوتاه را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد