Y
خانه مطالب قیمت چراغهای روشنایی محوطه

قیمت چراغهای روشنایی محوطه

قیمت چراغهای روشنایی محوطه

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای روشنایی محوطه به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های چمنی را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد