Y
خانه مطالب قیمت چراغهای محوطه

قیمت چراغهای محوطه

قیمت چراغهای محوطه

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای محوطه به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغهای محوطه را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد