Y
خانه مطالب قیمت چراغهای محوطه باغ

قیمت چراغهای محوطه باغ

قیمت چراغهای محوطه باغ

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای محوطه باغ به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغهای محوطه باغ را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد