Y
خانه مطالب چراغهای پارکی پلاستیکی

چراغهای پارکی پلاستیکی

چراغهای پارکی پلاستیکی

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغ های پارکی پلاستیکی به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های پارکی پلاستیکی  را با انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغ های پارکی پلاستیکی به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های پارکی پلاستیکی  را با انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد