Y
خانه مطالب چراغهای پارکی مدرن

چراغهای پارکی مدرن

چراغهای پارکی مدرن

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغ های پارکی مدرن به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغ های پارکی مدرن  را با انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد