Y
خانه مطالب چراغهای باغی

چراغهای باغی

چراغهای باغی

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای باغی به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغهای باغی را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد